Cn
Proceq ZWW 2100 - 2104 Wet Film Thickness Wheel with lab in background

Proceq ZWW 2100-2104湿膜测厚轮

Proceq ZWW 2100 - 2104 Wet Film Wheel

涂膜测厚仪

Proceq ZWW 2100-2104湿膜轮是用于快速确定湿膜厚度的精密仪器。湿膜轮由三个圆盘和指握组件组成。外盘轮廓的设计使旋转更容易,而中心盘的直径更小,从而提供了深度更大的凹槽。

型号

Proceq ZWW 2100 湿膜轮 0 -  25 µm [0 - 0.98 mil]

Proceq ZWW 2101 湿膜轮 0 - 50 µm [0 - 1.97 mil]

Proceq ZWW 2102 湿膜轮 0 - 125 µm [0 - 4.92 mil]

Proceq ZWW 2103 湿膜轮 0 - 250 µm [0 - 9.84 mil]

Proceq ZWW 2104 湿膜轮 0 - 500 µm [0 - 19.69 mil]

概述

优势
优势
使用简单

使用简单

坚固耐用

坚固耐用

迅速清洁

迅速清洁

应用

 • 用于油漆、清漆和化学工业
 • 适用于涂在光滑表面上的所有类型液体涂料
 • 适用于现场和实验室以及生产线上

功能

测量范围
测量范围

ZWW 2100: 0 μm - 25 μm [0 mil - 0.98 mil]
1 μm (0.04 mil) 分辨率ZWW 2101: 0 μm - 50 μm [0 mil - 1.97 mil]
2 μm (0.08 mil) 分辨率

ZWW 2102: 0 μm - 125 μm [0 mil - 4.92 mil]
5 μm (0.20 mil) 分辨率

ZWW 2103: 0 μm - 250 μm [0 mil - 9.84 mil]
10 μm (0.39 mil) 分辨率

ZWW 2104: 0 μm - 500 μm [0 mil - 19.69 mil]
20 μm (0.79 mil) 分辨率

重量
重量

165克 [0.36磅]

标准化

标准
标准
 • ASTM D1212
 • ISO 2808

配件

 • 湿膜轮的校准和认证
 • Proceq ZUA 2000通用涂膜机
 • Proceq ZAF 2010 4面涂膜机架
 • 型材杆
 • Proceq ZAA 2600.A / Proceq ZAA 2600.HA自动涂膜机
 • Proceq ZAA 2300自动涂膜机